ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Онлайн списанието на БЗС има амбицията да бъде форматирано по съвременните международни стандарти. Във връзка с това представяме следните изисквания към авторите.

Материалите се подават по електронен път на български език, с декларация от всички автори на последната страница, чрез които те обявяват, че даденият материал не е подаден за публикуване едновременно в друго издание, или вече не е публикуван в печатен или електронен вариант някъде другаде. На последната страница трябва да бъде посочен пълен адрес и e-mail на отговорния автор за кореспонденция на български и на английски език. С подаването на материала авторите автоматично се съгласяват да предоставят изключителни авторски права на БЗС върху него, ако се приеме за публикуване.

Материалите и процедурите, използвани в научните изследвания, трябва да отговарят на установените етични критерии при експерименти с хора или животни. Пациентите не трябва да се посочват с имена, инициали или фотографии, чрез които могат да бъдат идентифицирани.

Авторите са отговорни за всички твърдения, становища, изводи и методи на представяне на данните от техните изследвания в дадените ръкописи.

Статиите ще бъдат рецензирани и приети за печат на заседание на ред. колегията. Сред приемане за печат, материалът в едномесечен срок трябва да бъде предаден за качване в сайта на БЗС – https://bzs.bg/journal/.

Изисквания към съдържанието:

• Заглавие: Кратко и ясно заглавие без съкращения;

• Автори: изписват се имената на авторите (име и фамилия), последвани от цифра, съответстваща на местоработата;

• Местоработата: Изписва се клиничното звено и университета или клиничната практика на авторите.

• Резюме: Обемът да не превишава 250 думи, включително до 5 ключови думи.

• Заглавието, авторският колектив, местоработата и резюмето трябва да бъдат изписани и на английски език.

• Статията по целесъобразност може да съдържа следните части: въвединие, цел, методи, резултати и обсъждане, заключение.

• Книгопис: Книгописът се подрежда по реда на цитиране на авторите в текста.

Пример:

Scheiner MA, Sampson WJ. Supernumerary teeth: A review of the literature and four case reports. Australian Dental Journal 1997;42:(3):160-5.

Цитиранията се отбелязват с арабски цифри в кръгли скоби напр. (1).

• Фигури и таблици: Снимки, фигури и таблици трябва да са включени в текста с пореден номер и заглавие.

• Мерни единици: Исползват се мерни единици от системата SI, изписани на латиница.

Изисквания към формата:

• Файлът със статията трябва да е редактируем в Word формат (97-2003).

• Файлът да съдържа до 10 стандартни страници А4, включително таблици, фигури и друг онагледяващ материал.

• Шрифт Ariel, 12 pt, междуредие 1.