Нормативни Документи

Закони

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ)

Закон за здравето (ЗЗ)

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)

Закон за бюджета на НЗОК

Национален рамков договор за денталните дейности

Национален рамков договор 2023 – 2025

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Наредби на Министерство на здравеопазването

Наредба 1

Наредба 34

Наредба 36

Наредба 3

Наредба за диспансеризация

Наредба 9 от 10.12.2019 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Приложения към Наредба 9

Наредба 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

Наредба 1 от 09.02.2015 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина

Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България

Нормативни документи на БЗС

Устав на Български зъболекарски съюз

Правилник за дейността на Управителния съвет (УС) на БЗС

Правилник за дейността на Контролната комисия на Български зъболекарски съюз

Правилник за дейността на Комисията по професионална етика

Правилник за дейността на Комисията по дентална практика и професионална защита

Правилник за дейността на Комисията за изработване и подписване на националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване

Правилник за устройството и дейността на Комисията по нормативни актове към УС на БЗС

Правилник за дейността на Комисията по регистрация и членство

Правилник за дейността на Комисията по квалификация и акредитация

Правилник за дейността на Комисията по комуникация на БЗС

Правилник на редакционната колегия на в. „ДентаМедика”

Он-лайн списание и УЕБ сайт на БЗС

Правилник за дейността на Комисията по дентални и потребителски продукти

Правилник за дейността и изразходване на средствата на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми

Правилник за дейността и изразходване на средствата на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми

Правилник за водене на регистрите на РК на БЗС

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Правилник за продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална медицина

Правилник за стопанската дейност на БЗС

Методика за определяне на финансовите разходи за извършвана дентална медицинска дейност и формитане цените на денталните медицински дейности

Регламент за гласуване на конгреса за органите на БЗС – УС, КК И КПЕ

Декларация за информирано съгласие

Годишен финансов отчет на БЗС

Одиторски доклад за 2017

Счетоводен баланс 31.12.2017

Отчет за приходи и разходи от стопанска дейност за 2017

Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2017

Одиторски доклад за 2018

Счетоводен баланс 31.12.2018

Отчет за приходи и разходи от стопанска дейност за 2018

Отчет за приходите и разходите на БЗС за 2018

Одиторски доклад за 2019

Счетоводен баланс 31.12.2019

Отчет за приходи и разходи от стопанска дейност за 2019

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2019

Одиторски доклад за 2020

Счетоводен баланс 31.12.2020

Отчет за приходи и разходи от стопанска дейност за 2020

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2020

Одиторски доклад за 2021

Счетоводен баланс към 31.12.2021

Отчет за приходи и разходи от стопанска дейност за 2021

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2021

Одиторски доклад за 2022

Счетоводен баланс към 31.12.2022

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност за 2022

Отчет за приходите и разходите за стопанска дейност за 2022

Документи на Европейски съюз

Директива на ЕС

Документи на FDI

Продължително следдипломно обучение в областта на
денталната медицина

Намаляване на употребата на дентална амалгама

Глобално пародонтално здраве

Наночастици в денталната практика

Национална здравна политика

Документи на CED

Корпоративното зъболечение в Европа

Харта за либералните професии

Документи на ERO FDI