Нормативни Документи

Закони

Закон за здравето (ЗЗ)

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)

Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛДМ)

Наредби на Министерство на здравеопазването

Наредба 1

Наредба 34

Наредба 36

Наредба 3

Наредба за диспансеризация

Наредба за основен пакет дейности

Наредба за отпадъците

Нормативни документи на БЗС

Правилник за дейността на управителния съвет (УС) на БЗС

Правилник на редакционната колегия на в. „ДентаМедика”

Правилник за дейността и изразходване на средствата

Правилник за дейността на комисията по дентални и потребителски продукти

Правилник на комисията по дентална практика и професионална защита

Правилник за дейността на комисията по информация на БЗС

Равилник за дейността на комисията по квалификация и акредитация

Правилник за дейността на Контролната комисия на Български зъболекарски съюз

Правилник за устройството и дейността на комисията по нормативни актове към УС на БЗС

Правилник за дейността на комисията по професионална етика

Правилник за дейността на Комисията по регистрация и членство

Правилник за водене на регистрите на РК на БЗС

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Правилник за дейността на комисията за изработване и подписване на националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване

Он-лайн списание и УЕБ сайт на БЗС

Правилник за стопанската дейност на БЗС

Регламент за гласуване на конгреса за органите на БЗС – УС, КК И КПЕ

Правилник за продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална медицина

Устав на Български зъболекарски съюз

Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина

Методика за определяне на финансовите разходи за извършвана дентална медицинска дейност и формитане цените на денталните медицински дейности

Национален рамков договор

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Годишен финансов отчет на БЗС

Одиторски доклад за 2017

Счетоводен баланс 31.12.2017

Отчет за приходи и разходи от стопанска дейност за 2017

Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2017

Документи на Европейски съюз

Директива на ЕС

Документи на CED

Документи на FDI

Документи на ERO FDI