Нормативни Документи

Закони

Закон за здравето (ЗЗ)

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)

Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛДМ)

Закон за бюджета на НЗОК за 2020 г. с преходни и заключителни разпоредби

Наредби на Министерство на здравеопазването

Наредба 1

Наредба 34

Наредба 36

Наредба 3

Наредба за диспансеризация

Наредба 9 от 10.12.2019 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Приложения към Наредба 9

Наредба 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

Наредба 1 от 09.02.2015 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България

Нормативни документи на БЗС

Правилник за дейността на Управителния съвет (УС) на БЗС

Правилник на редакционната колегия на в. „ДентаМедика”

Правилник за дейността и изразходване на средствата

Правилник за дейността на Комисията по дентални и потребителски продукти

Правилник за дейността на Комисията по дентална практика и професионална защита

Правилник за дейността на Комисията по информация на БЗС

Правилник за дейността на Комисията по квалификация и акредитация

Правилник за дейността на Контролната комисия на Български зъболекарски съюз

Правилник за устройството и дейността на Комисията по нормативни актове към УС на БЗС

Правилник за дейността на Комисията по професионална етика

Правилник за дейността и изразходване на средствата на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми

Правилник за дейността на Комисията по регистрация и членство

Правилник за водене на регистрите на РК на БЗС

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Правилник за дейността на Комисията за изработване и подписване на националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване

Он-лайн списание и УЕБ сайт на БЗС

Правилник за стопанската дейност на БЗС

Регламент за гласуване на конгреса за органите на БЗС – УС, КК И КПЕ

Правилник за продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална медицина

Устав на Български зъболекарски съюз

Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина

Методика за определяне на финансовите разходи за извършвана дентална медицинска дейност и формитане цените на денталните медицински дейности

Национален рамков договор 2020 – 2022

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Декларация за информирано съгласие

Годишен финансов отчет на БЗС

Одиторски доклад за 2017

Счетоводен баланс 31.12.2017

Отчет за приходи и разходи от стопанска дейност за 2017

Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност за 2017

Одиторски доклад за 2018

Счетоводен баланс 31.12.2018

Отчет за приходи и разходи от стопанска дейност за 2018

Отчет за приходите и разходите на БЗС за 2018

Одиторски доклад за 2019

Счетоводен баланс 31.12.2019

Отчет за приходи и разходи от стопанска дейност за 2019

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2019

Документи на Европейски съюз

Директива на ЕС

Документи на FDI

Продължително следдипломно обучение в областта на
денталната медицина

Намаляване на употребата на дентална амалгама

Глобално пародонтално здраве

Наночастици в денталната практика

Национална здравна политика

Документи на CED

Корпоративното зъболечение в Европа

Харта за либералните професии

Документи на ERO FDI