Проф. д-р Георги Томов, дм

Проф. д-р Георги Томов, дм

Проф. Георги Томов се дипломира през 2004 г. към Стоматологичния факултет на Медицински университет – Пловдив. Притежава специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ (2008) и „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица (2019). През 2009 г. защитава докторска дисертация и придобива научна степен „Доктор“. През 2012 г. е избран за доцент, а през 2022 за професор към катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ на ФДМ – Пловдив. От 2020 г. е ръководител на едноименната катедра.

Научните и клинични интереси на проф. Г. Томов са в областта на ендодонтията, оралната патология, пародонтологията и приложението на лазерите в денталната медицина. Автор е на над 37 пълнотекстови публикации, цитиран е многократно в български и международни научни издания. Научен ръководител е на 8 успешно защитили докторанта, ръководител е на четири научно-изследователски проекта, автор е на две монографии и съавтор на три учебника. Гост – лектор в редица чужди университети: Rey Juan Carlos (Испания), Hadassah (Израел), Showa (Япония), Eastman Dental Institute (Великобритания) и други. От 2022 г. заема длъжността Зам.Декан по научноизследователската дейност на ФДМ – Пловдив. Директор е на създадения от него през 2012 г. Център по лазерна дентална медицина. Член е на изпълнителния борд на ISLD (International Society for Laser Dentistry) и на редакционните колегии на Lasers in Dental Science (Германия) и Health Technology (Тайван).

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева