Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.

Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.

Магистър по Дентална медицина в Медицински университет – София от 2001 г. Специализира в Париж, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul през 2006 г. – Дентално лечение под обща анестезия. От 2009 г. е асистент в Катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина в Медицински университет – Варна. През 2010 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС „Доктор“. От 2013 до 2021 г. е ръководител на Катедра по „Консервативно зъболечение и орална патология“, а от 2014 до 2016 г. е pъководител и на Катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ – Варна. Защитава дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки” през 2016 г. От 2017 г. е професор. Води лекционен курс на студенти по Дентална медицина – българо и англоезично обучение по дисциплините: Орална патология, Пропедевтика и Клиника на Консервативното зъболечение, Дентална алергология. Научен ръководител и консултант на единадесет защитили докторанта, като четирима са придобили академичната длъжност “Доцент”, както и на двама специализанта. Има специалност по „Дентална алергология“ и „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ както и професионална квалификация „Здравен мениджър”. Носител на  почетен знак „Signum Laudis Pro Scienmeritis”. Автор е на над 150 публикации, участва в съставянето на 9 учебника, 4 монографии, 2 помагала. Импакт фактор от публикации и участия над 36, цитирания – над 700, финансирани научни проекти – 6. Научни сфери на развитие и интереси – Оралната патология, Денталната алергология, Консервативно зъболечение, Пародонтология, Геродонтология. Съучредител на Българска асоциация по орална медицина и главен редактор на Medinform-Journal of Medical and Dental Practice.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева