Проф. д-р Божидар Йорданов, България

Проф. д-р Божидар Йорданов, България

1982    Завършва Стоматологичен факултет в Медицински университет, София

1984    Асистент в Катедрата по протетична стоматология след успешно положен конкурсен изпит

1986    Едномесечна специализация по челюстно-лицево протезиране в Германия – Росток, Берлин и Лайпциг

1986 – 1997 Участва в дългосрочна научна план-програма за внедряване в практиката на системи биокерамични имплантати

2003 – 2007    Лектор на редовни курсове по дентална имплантология, следдипломно усъвършенстване, организирани и провеждани в МСУ 2000 под ръководството на акад. Николай Попов

2004 – 2017    Научни лекции и практически демонстрации на курсове за СДО по Дентална имплантология – планиране на лечението и имплантатно протезиране, с различни имплантатни системи – СИП, Ankylos, Straumann, Osstem

2004    Образователната и научна степен Доктор след успешно защитена дисертация на тема ”Имплантатно-протезна реставрация с мостови конструкции. Изследвания в системата имплантати-естествени зъби-мостови протези”.

2005    Специализация-курс по дентална имплантология в Тюбинген и Франкфурт, Германия

2005    Член на редколегията на списание “Infodent” – България

2006 – 2017    Зам. председател на Българската Асоциация по Орална Имплантология

2007    Член на International Congress of Oral Implantologists – ICOI

2007    Научно звание Доцент

2007 – 2017    Води самостоятелен курс по Дентална имплантология – свободно избираема дисциплина за студенти от V и VI курс, на български и английски език

2008-2011 Председател на Общото събрание на Факултет по Дентална медицина, МУ-София

2011 – 2017    Член на ITI – International Team for Implantology

2008 – 2017    Лектор по Протетична дентална медицина за студенти от I до V курс, предклиника и клиника, обучение на български и английски език. От 2013 г. преподава на студенти в Предклиничния център по дентална медицина в Киасо, Конфедерация Швейцария и Новедрате, Италия, на английски език

2014    Академична длъжност Професор

2011 2017 Зам. Декан по Международна интеграция и чуждоезиково обучение, ФДМ, МУ – София

2016    Национален консултант по Дентална имплантология

2017    Ръководител на Катедра по Протетична дентална медицина

Има три признати специалности – Ортопедична стоматология с ортодонтия, Обща стоматология и Дентална имплантология

 

Общ брой публикации и научни изяви у нас и в чужбина: 108

Авторство и съавторство в монографии и учебници: 4 бр.

Участие в ред. колегии: 1 бр.

Записване за Гала вечеря до 22.05.2018

60

лева

Отстъпка за студенти и докторанти

50%

от такса участие

Конгресна такса след 31.05.2018

140

лева

Ранно записване до 31.05.2018

110

лева