Доц. д-р Марио Петров Милков, д.м.

Доц. д-р Марио Петров Милков, д.м.

Доц. д-р Марио Петров Милков, д.м. е ръководител на Катедрата по Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина към Факултет Дентална медицина при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна от 2018 г. до момента. Работи в Университетския медико-дентален център, в Аудио-вестибуларната и сънна лаборатория. Роден е през 1968 г. в Варна. Завършил медицина в МУ-Варна през 1995г. Има придобита специалност по оториноларингология през 2002 г. Разработва дисертационен труд за Възстановяване на слуховата верига с Български протези за осикулопластика. Той създава първата българска осикуларна протеза от материала Targis–Vectris, която е патентована през 2005 година. По време на дисертация си заедно с мултидисциплинарен, интернационален екип провежда анализ на биоматериали за създаване на осикуларни протези. Основните му професионални и научни интереси са в областта на отологията, невроотологията, аудио-вестибуларната медицина, биоматериалите и биоинжинерството, създаване на  нови протези за реконструкция на средно ухо, медицина на съня, профилактика на слуха при новородени и в ранна детска възраст, скрининг за нарушения на съня при професионални шофьори, биотолерантност и биостабилност на материалите. Внедрени методики и иновации в практиката – патент за осикуларна протеза и метод за нейното изработване. Под неговото ръководство (с неговото активно участие) са създадени: Варненската асоциация за превенция на слуха при новородени – 2008, Българска асоциация по обструктивна сънна апнея  и хъркане – 2014 г, Черноморска интернационална отологична и невроотологична асоциация – 2016, Българска академия по медицина на съня – 2018 и Международно списание „International Bulletin of Otorhinolaryngology“ – 2004г. Той е кореспондиращ академичен член на: Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, European Association of Otology and Neurotology (EAONO), Society for Biomaterials (SFB), European Association of Sleep Medicine (EASM), European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO), European Sleep Research Society (ESRS), European Society for Biomaterials, International Pediatric Sleep Association (IPSA),  Österreichische Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Politzer Society, Prospere Meniere Society, The Mediterranean Society of Otology and Audiology, World Association of Sleep Apnea (WASM), Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане (Почетен председател), Българско дружество по оториноларингология, хирургия на главата и шията, Българско ринологично дружество (Заместник-председател), Варненска асоциация по превенция на слуха на новородените (Председател), Национално българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина, Сдружение „Pro Otology”, Съюз на изобретателите в България, Балканската оториноларингологична асоциация и негов последен секретар. Председател на „Варненската асоциация по превенция на слуха при новородени” и е секретар за България на Европейската асоциация по отология и невроотология (ЕАОНО).

   Има над 150 научни публикации, написал е две монографии и участва в други четири учебника, два от които в международен колектив: „All around the nose” 2020, “Prostheses for reconstruction of the auditory ossicles” в колектив с учени от университета Лавал в Канада Участва в над 180 световни, европейски, балкански и национални научни симпозиуми и конгреси като факултативен член, ръководител на заседания и кръгли маси. Главен организатор е на традиционните мултидисциплинарни, интернационални симпозиуми и конференции по Аудио-вестибуларна медицина и медицина на съня, както и конференции, посветени на слуха при новородени и ранна детска възраст. На тези научни форуми са участвали известни учени от над 45 държави. За първи път в страната под ръководството на доц. Милков се организира провеждането на Деня на съня в МУ-Варна, като в проявата се включват активно и студенти, както и организирането на безплатни профилактични прегледи на професионални шофьори от градския транспорт на гр. Варна. Участие в телевизионни и радио предавания за профилактика на сънната апнея при шофьори с цел намаляване на смъртността по пътищата на България. Като секретар на Балканското дружество по оториноларингология доц. М. Милков организира 11ти Балкански конгрес, проведен в КК „Златни пясъци“ през 2018 г. Под негово ръководство са защитени 2 дисертации на докторанти и предстои защита на още трима докторанта. 

   Той е главен редактор на International Bulletin of Otorhinolaryngology“ от 2004 г. Доц. Марио Милков е член на редколегия на пет международни медицински списания в (САЩ, Русия, Румъния, Турция, Полша) и други български медицински списания. Носител на множество отличия като лекар и общественик. Участва като рецензент в конкурси за докторанти, главни асистенти, доценти и професори.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева