Доц. Весела Стефанова, дм, България

Доц. Весела Стефанова, дм, България

Доцент Весела Стефанова,дм е завършила Факултет по дентална медицина, Медицински университет-Пловдив, магистър-стоматолог. През 2004 г. е назначена на длъжност „асистент” след конкурс в Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ-Пловдив. През 2006 полага успешно изпит за придобиване на специалност ОЗЕ. През 2005 г. преминава педагогически курс  в МУ, Пловдив, а през 2009 г.-сертифицирано обучение за работа с Er:YAG и Nd:YAG дентални лазери (Фотона, Любляна, Словения). През 2013 г. завършва магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт във ФОЗ, МУ-Пловдив. Зачислена е като докторант на самостоятелна подготовка за придобиване на ОНС „Доктор”, която успешно защитава през 2016 г. През 2017 г. се хабилитира и заема длъжност «доцент».

Доц. Стефанова води предклинични и клинични упражнения, изнася лекции на английски език  на студенти по ОЗЕ във ФДМ, Пловдив, квалификационни курсове по програмата за СДО на МУ, Пловдив. Активно развива факултативно обучение като ръководител на студентски кръжоци. Участва в наши и чуждестранни научни форуми с орални и постернипрезентации, осъществява публикационна дейност. Автор и съавтор е на пълнотекстови научни публикации в наши и чуждестранни издания и има цитирания в списания с IF. Работи като участник и водещ изследовател по вътре университетски научно-изледователски проекти. Включена е в авторския колектив за написването на учебно помагало, тестове на български и английски (интерактивни), монография. Изготвя рецензии за Сборник научни трудове-СУБ и списание Physiology&Behavior (Elsevier). Член е на редакционната колегия на Aydin Dental (Journal of the Faculty of Dentistry, Istanbul Aydin University).

От 2013 г. след сертификационен курс на SGS става вътрешен одитор на МУ-Пловдив. Преминава курсове Health Technology Assessment, а през 2013 в Dentsply Maillefer (Switzerland) Train the Trainer курс за ProTaper NEXT System и  GuttaCore.

През 2014 г. осъществява Еразъм  мобилност с цел преподаване в University RJC, Madrid, Spain, а през 2015 г.- Еразъм + мобилност с цел преподаване в Istanbul Aydin University, Turkey. Ангажира се с обучението на чуждестранни студенти във ФДМ по същата обменна програма.

Доц. Весела Стефанова е секретар на секция „Дентална медицина” на СУБ-Пловдив, членува още в БЗС, БНДДМ, IADR. Участва в организационния комитет на Източноевропейските и национални конференции за редки болести и в научния комитет на ежегодната Международна Дентална Лазерна Академия.

Записване за Гала вечеря до 22.05.2018

60

лева

Отстъпка за студенти и докторанти

50%

от такса участие

Конгресна такса след 31.05.2018

140

лева

Ранно записване до 31.05.2018

110

лева