17, June 2023
14:00 – 15:00

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Темпоромандибуларните заболявания са сложна, хетерогенна и многофакторна група от увреждания на стоматогнатната система, които изискват прецизна съвременна диагностика и различни терапии в зависимост от конкретното заболяване. Често съпътстващите ги коморбидни състояния налагат прилагането на интердисциплинарен подход от различни специалности, акцентиране върху стратегиите за превенция, диагностика и лечение, основани на доказателства.

Тази лекция разглежда възможностите  на съвременната медицинска практика за по-доброто разбиране на механизмите, лежащи в основата на темпоромандибуларните заболявания и прилагането на най-добрите методи за лечението им. Описани са ефектите от авангардни терапевтични методи, за които има много ограничена информация в световната литература.

Разгледани са редица дисфункционални разстройства като остеоартрита на темпоромандибуларната става, дисторзията, дължаща се на хипомобилност на контралатералната става, ролята на суперлуминисцентните клъстерни устройства при миофасциалните заболявания и преодоляване на контрактурите, техниките за екстензия и мобилизация на ставата. Подробно е разгледана фармакотерапията, както и болково-редуциращия ефект от комбинираната фототерапия при различните видове темпоромандибуларни заболявания и при етиопатогенетично свързаните групи от тях.

Лекцията цели подобряване на грижите за пациентите с темпоромандибуларни заболявания и отразява напредъка в тази област. Тя ще допринесе за координирането на лечебно-диагностичните подходи в  различните области на здравеопазването и ще бъде полезна на клиницистите от много специалности.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева