Лечение на деца под обща анестезия, като метод за фармакологично повлияване на поведението

Лечение на деца под обща анестезия, като метод за фармакологично повлияване на поведението

Детската дентална медицина  по своята дълбока същност е  психологична и в по-малка степен технологична дисциплина. Това определя фармакологичното управление на поведението чрез обща анастезия при проблемни деца, където рутинните методи за повлияване на поведението не работят, като  абсолютно необходимо за постигане на пълна орална рехабилитация.

Две са основните причини за поведенческите проблеми в детската дентална практика: възраст и/или психическо заболяване. Затрудненията в педиатричното лечение са свързани с драматичното разминаване между тежест на клиничната картина и възможност за възприемане на дентално лечение в контекста на  изключителната динамика на развитие в лицево-челюстната област, в т.ч. и на зъбите.

През последните години епидемиологичните проучвания документират увеличение на броя на децата с кариес на ранното детство както у нас, така и в световен мащаб, увеличава се броят и на децата с прояви от аутистичния спектър.Те са сериозно предизвикателство за всеки клиницист. Правилният подход при тези деца е прилагането на ефикасни и безвредни лечебни методи и контрола на поведението.

Децата със специфични здравни потребности, нуждаещи се от дентално лечение, съставляват значима група. Клиничните проблеми при тях произтичат от специфичната патология, от нуждата от интердисциплинарен подход и от необходимостта от точна клинична преценка полза/риск.

Общата анестезия е метод на избор при много малки деца със значителна патология, при силно негативни деца и при такива със специфични потребности. Този метод предполага много високо качество на лечение и превенция на негативните усещания свързани с рутинното дентално лечение.

В тази лекция се представят индикациите за приложение на обща анестезия при дентално лечение и възможните клинични подходи при този вид лечение.

Записване за Гала вечеря до 22.05.2018

60

лева

Отстъпка за студенти и докторанти

50%

от такса участие

Конгресна такса след 31.05.2018

140

лева

Ранно записване до 31.05.2018

110

лева