Ендодонтско лечение – грешки и усложнения

Лечебният план при лечение на патология с ендодонтски произход включва конкретен клиничен протокол, отговарящ на съответната нозологична единица. Стриктното спазване на този протокол създава условия за постигане предвидими резултати с добра прогноза в краткосрочен и дългосрочен план. Във всеки етап от лечебния процес възникват предпоставки за грешки и усложнения от различно естество, които оказват негативен ефект върху изхода от ендодонтската терапия. Причините могат да се търсят, както в индивидуалните особености на пациента и обекта на лечение, така и по отношение на лекуващия. Необходимостта от детайлна интерпретация на анамнестичните данни, резултатите от клиничните и параклиничните изследвания, както и използваните методи и средства за провеждане на лечението, е от ключово значение.

В хода на ендодонтското лечение грешките, свързани със сепариране на инструмент, създаване на праг или перфорация, биха повлияли оздравителния процес в периапикалните тъкани. Съвременните методи и средства, използвани в ендодонтската практика, позволяват тяхното менажиране. Пропуските в диагностичен план, както и в етапите на възстановяване на функцията на обекта на лечение, от друга страна поставят под въпрос като цяло избора на консервативен подход на лечение.

Поведението на лекаря по дентална медицина при възникване на грешки и усложнения по време на лечение е определящо за добрия изход от терапията. Клиничният опит и теоретичната подготовка, както и добрата информираност на лекуващия по отношение на възможностите за възникване на проблеми при следване на лечебния план, ще създадат предпоставки за превенция или решаване на възникналата ситуация.

Основни знания и умения, които лекцията ще предостави на присъстващите:

  1. Запознаване с начина и възможностите за съставяне на клиничен протокол за всеки конкретен пациент, насочен към превенция за възникване на грешки и усложнения по време на лечението.
  2. Запознаване с методики за анализ и интерпретация на данните от анамнезата, клиничните и параклиничните изследвания, които имат отношение към възникване на грешки и усложнения.
  3. Запознаване с някои от основните грешки и усложнения, които биха могли да възникнат при всеки етап от ендодонтското лечение.
  4. Запознаване с възможностите за решаване на ситуации на възникнала грешка и усложнение по време на лечението.
  5. Запознаване с някои основни насоки при проследяване на случаи с възникнали грешки и усложнения.

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева