Условия за участие в 21-ия Научен конгрес на БЗС – 15-17 юни 2023 г., Международен конгресен център Бургас

21ят Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 15-17 юни 2023 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба. За участие в Денталната изложба заявки се подават към офиса на БЗС.

Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI).

В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.

За пореден път ще има и секция Постери.

 

 

УЧАСТИЕ В 21-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 15-17 ЮНИ 2023 г.,

 

 

  • Конгресна такса за редовни членове на БЗС – 200 лв. до 23.05.2023 г. Таксата включва участие в тържественото откриване, коктейл и участие в лекционната програма.
  • Конгресна такса след 23.05.2023 г. – 250 лв.
  • Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие.

Регистрацията се извършва в районните колегии на БЗС.

Таксата за участие в лекционната програма не включва предконгресния лекционен и практически курс!

 

  • Онлайн излъчване на научната програма – 160 лв. Регистрацията се извършва онлайн на сайта на БЗС.
  • Галавечеря – стойност на куверт 90 лв., до 300 участника. Краен срок за приемане на заявки – до изчерпване на местата. Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!

 

Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

 

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

 

*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!

Изисквания към лекторите за представяне на резюме и автобиография

 

Име на лектора

(актуална снимка)

 

Name
Научна степен

 

Scientific degree
Заемана позиция Current position
Кратко CV (min 200 – max 250 думи. Шрифт Times New Roman, 12, междуредово разстояние 1,0) с информация за:

o   образование – институция, година, бакалавър/магистър;

o   специализации – специалност, институция, година;

o   месторабота;

o   трудов стаж, професионален опит и компетенции;

o   научни интереси – научна област и постижения (публикации,

o   цитирания, проектна дейност);

o   придобити научни степени;

o   организационни компетенции – заемани научни и административни

o   длъжности, ръководство на специализанти и докторанти,

o   организиране на курсове;

o   членство в национални и международни организации;

o   институционални, национални и международни награди.

 

Short CV (min 200 – max 250 words. Font Times New Roman, 12, 1,0 line spacing) with information about:

 

o   education – institution, year, bachelor’s/master’s;

o   specializations – specialty, institution, year;

o   workplace;

o   work experience, professional experience and competencies;

o   scientific interests – scientific field and achievements (publications,

o   citations, project activity);

o   obtained scientific degrees;

 

o   organizational competences – employed scientific and administrative

o   positions, management of specialists and doctoral students,

o   organization of courses;

o   membership in national and international organizations;

o   institutional, national and international awards.

Заглавие на презентацията (моля, посочете прогнозното време на вашата презентация 45/90мин. Научният комитет си запазва правото да уведоми автора за предвиденото време за лекцията му в научната програма)

 

 

 

 

Presentation title (please indicate the time of your presentation 45/90 min. The scientific committee reserves the right to notify the author of the estimated time of his lecture in the scientific program)
Телефон за контакти

 

Speaker’s contact number
Email адрес

 

Email address
Резюме на презентацията (min 250 – max 300 думи, моля не включвайте таблици или диаграми. Шрифт Times New Roman, 12, междуредово разстояние 1,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract of the presentation (min 250 – max 300 words, please do not include tables or charts. Font Times New Roman, 12, 1,0 line spacing)

 

 

 

 

 

 

 

Основни знания/умения, които лекцията ще предостави на присъстващите (моля, посочете 5 от тях)

 

Key knowledge/skills that the lecture will provide to attendees (please list 5 of them)

 

Изисквания към авторите за представяне на резюмета за постери и орални презентации

Резюметата се представят на български и на английски език.

Резюметата трябва да отговарят на следните изисквания:

Заглавие

С главни букви без сричкопренасяне.

До 7 думи без предлозите. Със звездичка се означава, ако разработката е финансирана по научноизследователски проект или грант.

Автори

Инициали на първото име, фамилно име (с означение „доктор“ , и дмн за „доктор на науките“), името на представящия автор да бъде подчертано. С цифра се означава афилиацията на всеки автор.

Под имената на авторите

със съответстващата на автора цифра се изписва: академично звание и месторабота.

Работното място се изписва в следния ред:

Катедра

Факултет

Университет

Страна

Резюме (обем – до 250 думи, Текст – неформатиран, междуредово разстояние – 1.0, шрифт Times New Roman, 12, Word )

Въведение

Цел

Материал и методи

Резултати

Заключение/Изводи

Ключови думи (не повече от 5, подредени по азбучен ред)

В резюмето не се включват снимки, таблици и диаграми.

Ако разработката е част от научноизследователски проект или грант се изписва тема, № на договор, година на финансиране и институция.
Представяне на резюметата на e-mail адрес office@bzs.bg

до 17.03.2023 г.

Време за представяне на постерите – до 3 мин. в електронна форма.

Време за представяне на оралните презентации – до 10 мин.

 

Ранно записване до 23.05.2023

200

лева

Конгресна такса след 23.05.2023

250

лева

Записване за Гала вечеря

90

лева