ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2017