Проф. д-р Владимир Панов

Проф. д-р Владимир Панов

Проф. д-р Владимир Панов, дмн е роден през 1976 година в София. През 2001г. завършва дентална медицина в МУ-София. От същата година до днес работи в индивидуална практика за първична дентална помощ. От 2005 г. до 2009 г. е докторант в БАН – институт по “Експериментална патология и паразитология”. Специализира в Париж, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul през 2006 г. дентално лечение под обща анестезия. От 2009 г. е редовен асистент в катедра по „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“ във ФДМ при МУ-Варна. От юни 2013 г. е редовен доцент в МУ-Варна. През същата година става ръководител на катедра по „Оперативно зъболечение и орална патология“, която ръководи до момента. От юли 2014 г. до октомври 2016 г. е pъководител на катедра  „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ-Варна. Защитава дисертация за ОНС „Доктор“ по научна специалност „Терапевтична стоматология“ през 2010 година и Дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки” през 2016. От април 2017 година е професор.

Води лекционен курс на студенти по Дентална медицина – българо- и англоезично обучение по дисциплините: Орална патология, Консервативно зъболечение, Дентална алергология. Ръководител на десет докторанта, като седем от тях са придобили образователна и научна степен “Доктор„, а един – академичната длъжност “Доцент”, както и на един завършил специализант. Има признати специалности по „Дентална клиничнта алергология“, както и по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“. Носител на  почетен знак „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENMERITIS” за най-успешна научна разработка в област дентална медицина за 2012 и 2013 година. Съучередител и заместник-председател на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ОРАЛНА МЕДИЦИНА”. Има над 100 публикации, участва в съставянето на 9 учебника, 3 монографии. Импакт фактор от публикации и участия над 32, цитирания – над 180,  финансирани научни проекти – 6.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване