Доц. д-р Илиан Христов

Доц. д-р Илиан Христов

Доцент д-р Илиан Вангелов Христов е роден праз 1971г. в град Пловдив. През 1990г. завършва средното си образование в ЕСПУ с преподаване на западни езици „Георги Кирков” /Езикова Гимназия – Пловдив/. През същата година е приет за студент редовно обучение в Стоматологичен факултет – Пловдив /ФДМ/. През 1996г. се дипломира със степен магистър. През 1998г. започва специализация по Протетична дентална медицина в Окръжна стоматологична поликлиника – Пловдив. Има две специалности: протетична и поливалентна стоматология. От месец септември 2000г. след успешно положен изпит е назначен като редовен асистент в катедра Протетична дентална медицина, където работи и до днес. Преминал е през всички йерархични нива – асистент, старши, главен асистент. Бил е отговорник по научната дейност и участник в кръжочната работа на катедрата. През 2017г. след успешно защитен дисертационен труд на тема: „Сравнителен анализ на меките ребазиращи материали и начини за справяне с техните недостатъци” му е присъдена ОНС – Доктор. От 2018г., след конкурс е назначен за доцент към катедра Протетична дентална медицина. Понастоящем води лекционния курс по Пропедевтика на протетичната дентална медицина на студентите англоезично обучение. Редовен участник е в редица научни форуми у нас и в чужбина. Официален рецензент към списания: Folia Medica и Dentistry Journal. Има публикации  на български и английски език като основните направления към които е насочил научните си интереси са в областта на : ребазиращите материали; имплантология; отпечатъчни материали и отпечатъчни техники; препариране на твърдите зъбни тъкани и грижа за изпилените зъби; видове дентални цименти и тяхното приложение в клиничната практика.  Участвал е в множество курсове за повишаване на квалификацията, включително и два в чужбина:  Haereus Kulzer /Германия/ и Zhermack /Италия/. Член е на БЗС и БНСД.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване