08, June 2019
13:00 – 14:20

РОЛЯТА НА ПРОГНОСТИЧНИЯ МОДЕЛАЖ И ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ЗА КРАЙНИЯ ИЗХОД ОТ ПРОТЕТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Ил. Христов – Медицински Университет – Пловдив, Факултет по дентална медицина, катедра по Протетична дентална медицина

Въведение: Използването на восъчен моделаж и предварителни конструкции е абсолютно належащо в съвременната дентална медицина. То е задължително в случаите на цялостна рехабилитация, свързана с промени във формата и големината на зъбите, височината на захапката и при лечение на тежки форми на абразия.

Целта на лекцията е да запознае аудиторията с отделните етапи, през които преминава едно комплексно възстановяване за постигане на оптимален клиничен резултат, както и уточняване на използваната в научната литература терминология по проблема.

Материали и методи: Материалите използвани в последователните фази от лечението са различни видове гипсови модели, моделажни восъци и силиконови ключове. Представена е и кратка класификация на материалите за предварителни конструкции, както и средствата за временно и полупостоянно фиксиране към твърдите зъбни тъкани.

Резултати и обсъждане: Пациентът може да види промените и активно да участва в създаването на новата конструкция. Аудиторията ще се запознае и с приложението на дигиталния софтуеър като алтернативен вариант за дизайн на усмивката. Ще бъде направен анализ на използваните материали за предварителни кострукции и тяхната роля на прототипи. Важно да се отчете и мнението на пациента от функционална и естетична гледна точка като на този етап все още могат да бъдат направени корекции преди окончателното завършване на лечението.

Заключение: Включването на восъчния моделаж, дигиталния дизайн на усмивката и предварителните конструкции като задължителен елемент от протетичното лечение е надеждно комуникационно средство, както със зъботехническата лаборатория, така и с пациента, намаляващо до минимум стреса при изработването на постоянните конструкции.

Ключови думи: прогностичен моделаж, предварителни конструкции

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване