POSTER PROGRAMME

GRAND HOTEL POMORIE
June 06 – 08, 2019
Saturday, 08.06.2018
13.00 – 14.30 Presentation of the posters to the Scientific Committee
Chairperson: Prof. Dr. Snezhanka Topalova-Pirinska

1. DIGITAL SMILE DESIGN COGNITION AND PRACTICE
M. Hristozova, Chr. Kissov, T. Boeva, D. Shopova, A. Bary

2. CORROSION RESISTANCE AND TENSILE STRENGTH OF FOUR TYPES OF BASE METAL DENTAL ALLOYS FOR PORCELAIN-FUSED-TO-METAL AFTER CASTING AND RECASTING
Z. Tomova, A. Vlahova, D. Radev, Chr. Kissov, M. Hristozova

3. THE ROLE OF THE INTERNET IN FACILITATING THE PATIENTS WITH MAXILLOFACIAL DEFECTS TO FIND A SPECIAL CARE.
R. Atair, Hr. Kissov, S. Yankov, E. Vasileva, Y. Zhekov

4. PILOT STUDY ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN CARIES AND BREASTFEEDING/BABY FORMULA IN HEALTHY CHILDREN
R. Bogovska-Gigova, R. Kabakchieva

5. CHANGE OF ENAMEL MICROHARDNESS AFTER DEMINERALIZATION AND REMINERALIZATION WITH HYBRID GEL MICROPARTICLES (IN VITRO STUDY)
A. Bonchev, R. Vasileva, M. Simeonov

6. SEX HORMONES AND SUBGINGIVAL MICROFLORA IN CHILDREN WITH GINGVITIS
N. Mitova, Z. Lazarova, M. Rashkova

7. CLINICAL STUDY FOR ALERGIC POTENTIALS OF ACRYLIC RESINS USED TO REPAIR OF DIFFERENT TYPES OF REMOVABLE DENTURES
N. Milanov, T. Uzunov, A. Kiselova

8. OPPORTUNITIES FOR ACCESS TO DENTAL CARE IN THE REPUBLIC OF BULGARIA IN THE PERIOD 2007-2017
St. Nenov, Kr. Tsokov, B. Bonev

9. DEPHT OF THE GINGIVAL SULCUS IN HEALTHY CHILDREN WITH ERUPTING TEETH
N. Mitova, H. Tankova, M. Rashkova

10. ESTHETIC IMPROVEMENT OF WHITE FLUOROSIS LESIONS WITH RESIN INFILTRATION
V. Todorova, I. Filipov, A. Khaliq, P. Verma

11. INTERCEPTIVE ORTHODONTIC TREATMENT IN A CASE WITH PREMATURE LOSS OF DECIDUOUS CANINE (CASE REPORT)
M. Kalaydzhieva, K. Todorova- Plachyiska

12. COMBINED TREATMENT OF DISTAL BITE IN GROWING PATIENTS (CLINICAL CASE)
K. Georgiev, K. Todorova-Plachiyska

13. ORAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE OF CHILDREN WITH ONCOLOGICAL DISEASES
G. Trifonova

14. COMPARATIVE RESEARCH OF THE RETENTION FORCE BY TELESCOPIC CROWNS
M. Urumova, G. Todorov, Sv. Aleksandrov, St. Zlatev

15. TREATMENT PREFERENCES OF DENTAL PRACTITIONERS IN THE COURSE OF THE ENDODONTIC THERAPY
I. Tsenova, E. Karova
16. STUDY OF THE WATER ABSORPTION OF SOME INJECTION MOULDED RESINS
Chuchulska B., S. Yankov, R. Todorov, P. Ganchovska, Y. Kalachev

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ПОСТЕРИ И ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Резюметата трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Резюметата се представят на български и английски език
2. Текст – неформатиран, с един интервал междуредово разстояние, шрифт Times New Roman, размер 12, Word.
3. Обем на резюмето до 250 думи.
4. Резюмето да съдържа:
• Заглавие – с главни букви без сричкопренасяне
• Автори – инициали, фамилно име, без научни степени и звания, името на представящия автор да бъде подчертано
• Институция , университет, клиника, град; ако участват автори от различни институции, принадлежността им се отбелязва със *.
• Текстът на резюмето да съдържа: Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати, Заключение/Изводи и Ключови думи (не повече от 5)
• В резюмето да не се включват снимки, таблици и диаграми
5. Представяне на резюметата: на е-mail адрес: office@bzs.bg

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИ/ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

1.Резюме на български език
2.Въведение
3.Цел
4.Материал и методи
5.Резултати и обсъждане
6.Заключение/Изводи

Размери на постерите: 70 X 90 см.
Време за представяне на постерите – до 3 минути
Време за представяне на оралните презентации – до 10 минути.

СРОКОВЕ

Срок за подаване на резюметата: 24.02.2019 г.
Забележки:
Препоръчително е заглавията да бъдат до 7 думи без предлозите.
Допуска се представяне на клинични случаи. Представянето им се подчинява на посочените по-горе изисквания. Научният комитет си запазва правото да промени формата на представяне.
Научният комитет си запазва правото да изисква от авторите корекции на подадените резюмета в 7-дневен срок.
Научният комитет ограничава правото до 3 участия в научната програма.

УКАЗАНИЕ ЗА УНИФИЦИРАНО ИЗПИСВАНЕ НА АФИЛИАЦИЯТА НА РЕЗЮМЕТАТА ЗА ПОСТЕР ИЛИ ОРАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 19-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
АВТОРИ:
В резюметата на български език имената на авторите се изписват под заглавието с инициали на първото име и пълното фамилно име с означение ДМ – за образователна и научна степен „доктор“ и ДМН за научната степен „доктор на науките“.
В резюметата на английски език след имената на авторите на латиница се изписва съответно: DMD за дипломиран лекар по дентална медицина, PhD – за образователна и научна степен „Доктор“ и DMSc – за научна степен „доктор на науките“.

След това на български или на английски език се изписва работното място на авторите в следния порядък:

КАТЕДРА………………………
Department of………………..
ФАКУЛТЕТ:
Факултет по дентална медицина
Faculty of Dental Medicine
Медицински факултет
Faculty of Medicine
Факултет по фармация
Faculty of Pharmacy
УНИВЕРСИТЕТ:
Медицински университет – София
Medical University – Sofia
Медицински университет – Пловдив
Medical University – Plovdiv
Медицински университет – Варна
Medical University – Varna
СТРАНА:
България
Bulgaria
Когато членовете на авторския колектив имат различна месторабота, при изписването на отделните звена се спазва същата последователност.

Ticket to 31.05.2019

110

BGN

Ticket after 31.05.2019

140

BGN

Cover for gala dinner before 22.05.2019

60

BGN