3. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТИТЕ НА INR ЧРЕЗ COAGUCHECK XS POC УСТРОЙСТВО ПРИ ПАЦИЕНТИ НА АНТИКОАГУЛАНТНА МОНОТЕРАПИЯ

Автори:

Динкова А., Владимирова-Китова Л.*, Денева Т.**

Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална медицина, Катедра Орална хирургия

* Медицински университет – Пловдив, Клиника по Кардиология

** Медицински университет – Пловдив, Катедра по клинична лаборатория

Антикоагулантна терапия е широко прилагана за лечение и профилактика на артериална и венозна тромбоза. Най-широко използваният орален антикоагулант в България е Синтром (acenocoumarol). Той, както и останалите витамин К антагонисти изисква чест лабораторен контрол на PT/INR за корекция на дозата. За улесняване на този контрол в началото на 90те години са въведени т. нар. РОС (Point of care) устройства, за изследване на INR/РТ на момента. Поради наличието на ранни изследвания, показващи статистически значими разлики на тези устройства с лабораторните резултати, точността им все още остава спорна.

Цел на настоящото проучване е да се съпоставят резултатите на PT/INR чрез лабораторно венозно коагулометрично изследване и чрез капилярно измерване посредством CoaguCheck XS POC устройство.

Материал и методи: При 40 пациенти, получаващи аценокумарол са измерени стойностите на INR чрез лабораторен коагулометър CS Sysmex 2000i и чрез CoaguChek XS устройство. Точността на CoaguChek XS се определя чрез сравняване на стойността на INR с лаборатория чрез линеен регресионен анализ. Графичният анализ на Bland-Altman се използва за оценка на съвместимостта на стойностите на INR.

Резултати: Установява се отлична корелация между INR стойностите, получени от CoaguChek XS и лабораторния метод. Графичният анализ на Bland-Altman демонстрира добро отлично съвпадение между INR стойностите, получени от двата метода.

Заключение: CoaguChek XS анализатор е точeн и надеждeн анализатор за измерване INR, на момента. Ето защо, тя има потенциала да се превърне в част от ежедневната практика на лекарите, включително на денталните лекари, лекуващи пациенти на антикоагулантна терапия.

Ключови думи: антикоагуланти, хемостазен профил, протромбиново време, INR

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване