12. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО МЕТОДИ, СРЕДСТВА И ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ОБТУРИРАНЕ НА КОРЕНО КАНАЛНАТА СИСТЕМА

Е. Бояджиева1, С. Димитрова1, Н. Мусурлиева2

1Медицински университет Пловдив, Факултет по дентална медицина, Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия

2Медицински университет Пловдив, Факултет по обществено здраве, Катедра Социална медицина и обществено здраве

Сложната анатомия на корено-каналната система (ККС) създава затруднения при нейното почистване и 3Д обтуриране, което е предпоставка за редица неуспехи от ендодонтското лечение.

Цел: Настоящото проучване има за цел да установи използваните методи и средства за обтуриране на ККС, както и проблемите, свързани с приложението им в денталната практика.

Материали и методи: Проведено е анонимно анкетно проучване сред 157 лекари по дентална медицина (ЛДМ) с различна възраст, трудов стаж и местонахождение на практиката. Анкетната карта включва 15 въпроса, като анкетираните изразяват мнение относно честота на ендодонтско лечение, затруднения, методи и средства за обтуриране на ККС.

Резултати: 30% от анкетираните ЛДМ провеждат ендодонтско лечение всеки ден. Повече от половината анкетирани ЛДМ посочват сложната корено-канална анатомия като най-голямо затруднение в обработването и обтурирането на ККС, “Канало-пълнежна паста с/без гутаперков щифт” се посочва от над 60% като най-често прилаган метод на обтуриране на ККС, а цинк-окис евгеноловите и формалин-резорциновите канало-пълнежни пасти все още се посочват от най-голям процент от анкетираните. 80% от анкетираните ЛДМ посочват, че имат нужда от допълнителна информация за обтуриране на ККС.

Изводи: Резултатите показват, че сложната клинична и анатомична ситуация създава затруднения в обтурирането на ККС, но въпреки това по-голяма част от практикуващите използват утвърдени в годините методи и средства за обтуриране на ККС.

Ключови думи: обтуриране, корено-канална система, анкетно проучване

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване