ПОСТЕРНА ПРОГРАМА
ГРАНД ХОТЕЛ „ПОМОРИЕ“
06-08.06.2019 г. /петък и събота/
Събота, 08.06.2019 г.
13.00 – 14.30 Представяне на постерите пред Научния комитет

Председател: Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска
1. ПОЗНАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ДИЗАЙН НА УСМИВКАТА
М. Христозова, Хр. Кисов, Т. Боева, Д. Шопова, А. Бари

2. КОРОЗИОННА УСТОЙЧИВОСТ И ЯКОСТ НА ОПЪН НА ЧЕТИРИ ВИДА НЕБЛАГОРОДНИ СПЛАВИ ЗА МЕТАЛОКЕРАМИКА СЛЕД ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ОТЛИВАНЕ
З. Томова, А. Влахова, Д. Радев, Хр. Кисов, М. Христозова

3. РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНИ УВРЕЖДАНИЯ.
Р. Атаир, Хр. Кисов, С. Янков, Е. Василева, Я. Жекoв

4. ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КАРИЕСА И КЪРМЕНЕТО/АДАПТИРАНОТО МЛЯКО ПРИ ЗДРАВИ ДЕЦА
Р. Боговска-Гигова, Р. Кабакчиева

5. ПРОМЕНИ В МИКРОТВЪРДОСТТА НА ЕМАЙЛА СЛЕД ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ И РЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ С ХИБРИДНИ ГЕЛНИ МИКРОЧАСТИЦИ (IN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ)
А. Бончев, Р. Василева, М. Симеонов

6. ПОЛОВИ ХОРМОНИ И СУБГИНГИВАЛНА МИКРОФЛОРА ПРИ ДЕЦА
С ГИНГИВИТ
Н. Митова, З. Лазарова, М. Рашкова

7. КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА АЛЕРГИЗИРАЩИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ПЛАСТМАСИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА РЕПАРАТУРИ
Н. Миланов, Т. Узунов, А. Киселова

8. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТЪП ДО ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2007 – 2017 Г.
Ст. Ненов, Кр. Цоков, Б. Бонев

9. ДЪЛБОЧИНА НА ГИНГИВАЛЕН СУЛКУС ПРИ ЗДРАВИ ДЕЦА
СЪС ЗЪБИ В ПРОБИВ
Н. Митова, Хр. Танкова, М. Рашкова

10. ЕСТЕТИЧЕСКО ПОВЛИЯВАНЕ НА БЕЛИ ФЛУОРОЗНИ ЛЕЗИИ ЧРЕЗ ИНФИЛТРИРАНЕТО ИМ С ПЛАСТМАСA
В.Тодорова, И. Филипов, А. Халик, П. Верма

11. ИНТЕРСЕПТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ЗАГУБА НА ВРЕМЕНЕН КУЧЕШКИ ЗЪБ (КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)
М. Калайджиева, К. Тодорова-Плачийска

12. КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСТАЛНА ЗАХАПКА ПРИ РАСТЯЩИ ПАЦИЕНТИ(КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)
К. Георгиев, К. Тодорова-Плачийска
13. ОРАЛНО ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ДЕЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
Г. Трифонова

14. СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕТЕНЦИОННАТА СИЛА ПРИ ТЕЛЕСКОП КОРОНИТЕ
М. Урумова, Г. Тодоров, Св. Александров, Ст. Златев

15. НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ПРОТОКОЛИ ОТ ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
И. Ценова, E. Карова
16. ИЗСЛЕДВАНЕ ВОДОПОГЛЪЩАЕМОСТТА НА ИНЖЕКЦИОННИ ПЛАСТМАСИ
Чучулска Б., Ст. Янков, Р. Тодоров, П. Ганчовска, Я. Калъчев

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ПОСТЕРИ И ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Резюметата трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Резюметата се представят на български и английски език
2. Текст – неформатиран, с един интервал междуредово разстояние, шрифт Times New Roman, размер 12, Word.
3. Обем на резюмето до 250 думи.
4. Резюмето да съдържа:
• Заглавие – с главни букви без сричкопренасяне
• Автори – инициали, фамилно име, без научни степени и звания, името на представящия автор да бъде подчертано
• Институция , университет, клиника, град; ако участват автори от различни институции, принадлежността им се отбелязва със *.
• Текстът на резюмето да съдържа: Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати, Заключение/Изводи и Ключови думи (не повече от 5)
• В резюмето да не се включват снимки, таблици и диаграми
5. Представяне на резюметата: на е-mail адрес: office@bzs.bg

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИ/ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

1.Резюме на български език
2.Въведение
3.Цел
4.Материал и методи
5.Резултати и обсъждане
6.Заключение/Изводи

Размери на постерите: 70 X 90 см.
Време за представяне на постерите – до 3 минути
Време за представяне на оралните презентации – до 10 минути.

СРОКОВЕ

Срок за подаване на резюметата: 24.02.2019 г.
Забележки:
Препоръчително е заглавията да бъдат до 7 думи без предлозите.
Допуска се представяне на клинични случаи. Представянето им се подчинява на посочените по-горе изисквания. Научният комитет си запазва правото да промени формата на представяне.
Научният комитет си запазва правото да изисква от авторите корекции на подадените резюмета в 7-дневен срок.
Научният комитет ограничава правото до 3 участия в научната програма.

УКАЗАНИЕ ЗА УНИФИЦИРАНО ИЗПИСВАНЕ НА АФИЛИАЦИЯТА НА РЕЗЮМЕТАТА ЗА ПОСТЕР ИЛИ ОРАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 19-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
АВТОРИ:
В резюметата на български език имената на авторите се изписват под заглавието с инициали на първото име и пълното фамилно име с означение ДМ – за образователна и научна степен „доктор“ и ДМН за научната степен „доктор на науките“.
В резюметата на английски език след имената на авторите на латиница се изписва съответно: DMD за дипломиран лекар по дентална медицина, PhD – за образователна и научна степен „Доктор“ и DMSc – за научна степен „доктор на науките“.

След това на български или на английски език се изписва работното място на авторите в следния порядък:

КАТЕДРА………………………
Department of………………..
ФАКУЛТЕТ:
Факултет по дентална медицина
Faculty of Dental Medicine
Медицински факултет
Faculty of Medicine
Факултет по фармация
Faculty of Pharmacy
УНИВЕРСИТЕТ:
Медицински университет – София
Medical University – Sofia
Медицински университет – Пловдив
Medical University – Plovdiv
Медицински университет – Варна
Medical University – Varna
СТРАНА:
България
Bulgaria
Когато членовете на авторския колектив имат различна месторабота, при изписването на отделните звена се спазва същата последователност.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване