20-И НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

1113 юни 2020 г.  гр. Поморие

Част от програмата за продължаващо обучение на FDI

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ПОСТЕРИ И ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Резюметата трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Резюметата се представят на български и английски език
  2. Текст – неформатиран, с един интервал междуредово разстояние, шрифт Times New Roman, размер 12, Word.
  3. Обем на резюмето до 250 думи.
  4. Резюмето да съдържа:

 Заглавие – с главни букви без сричкопренасяне

 Автори – инициали, фамилно име, без научни степени и звания, името на представящия автор да бъде подчертано

 Институция , университет, клиника, град; ако участват автори от различни институции, принадлежността им се отбелязва със *.

 Текстът на резюмето да съдържа: Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати, Заключение/Изводи и Ключови думи (не повече от 5)

 В резюмето да не се включват снимки, таблици и диаграми

 Авторският колектив не може да надвишава 4 човека

  1. Представяне на резюметата: на е-mail адрес: office@bzs.bg

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИ/ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

1.Въведение

2.Цел

3.Материал и методи

4.Резултати и обсъждане

6.Заключение/Изводи

 

Време за представяне на постерите – до 3 минути

Време за представяне на оралните презентации – до 10 минути.

 

СРОКОВЕ

Срок за подаване на резюметата: 20.02.2020 г.

 

Забележки:

Препоръчително е заглавията да бъдат до 7 думи без предлозите.

Допуска се представяне на клинични случаи. Представянето им се подчинява на посочените по-горе изисквания.

Научният комитет си запазва правото да промени формата на представяне.

Научният комитет си запазва правото да изисква от авторите корекции на подадените резюмета в 7-дневен срок.

Научният комитет ограничава правото до 3 участия в научната програма.

УКАЗАНИЕ ЗА УНИФИЦИРАНО ИЗПИСВАНЕ НА АФИЛИАЦИЯТА НА РЕЗЮМЕТАТА ЗА ПОСТЕР ИЛИ ОРАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 20-ИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

 

АВТОРИ:

В резюметата на български език имената на авторите се изписват под заглавието с инициали на първото име и пълното фамилно име с означение ДМ – за образователна и научна степен „доктор“ и ДМН за научната степен „доктор на науките“.

В резюметата на английски език след имената на авторите на латиница се изписва съответно: DMD за дипломиран лекар по дентална медицина, PhD – за образователна и научна степен „Доктор“ и DMSc – за научна степен „доктор на науките“.

 

След това на български или на английски език се изписва работното място на авторите в следния порядък:

КАТЕДРА………………………

Department of………………..

ФАКУЛТЕТ

Факултет по дентална медицина

Faculty of Dental Medicine

Медицински факултет

Faculty of Medicine

Факултет по фармация

Faculty of Pharmacy

УНИВЕРСИТЕТ

Медицински университет – София

Medical University – Sofia

Медицински университет – Пловдив

Medical University – Plovdiv

Медицински университет – Варна

Medical University – Varna

СТРАНА

България

Bulgaria

 

Когато членовете на авторския колектив имат различна месторабота, при изписването на отделните звена се спазва същата последователност.

Ранно записване до 31.05.2019

110

лева

Конгресна такса след 31.05.2019

140

лева

Записване за Гала вечеря до 22.05.2019

60

лева

Директно онлайн излъчване