Множествени патохистологични параметри, повлияващи прогнозата и преживяемостта при пациенти с рак на устната кухинa

Множествени патохистологични параметри, повлияващи прогнозата и преживяемостта при пациенти с рак на устната кухинa

Много фактори могат да повлияят преживяемостта при пациенти с плоскоклетъчен карцином на устната кухина, между които най-значимо е метастазирането в лимфните възли. Напредналите туморни стадии с неблагоприятни хистологични характеристики допълнително намаляват шансовете за оцеляване.

Ние анализирахме прогностичната стойност на наличните клинични и хистологични параметри, за да предвидим субклиничните метастази в лимфните възли и шансовете за преживяемост. За целта използвахме модификацията на Richard W. Nason на степенуващата система на Jakobsson и я приложихме към серия пациенти с орален карцином.

Беше открита корелация между хистологичните параметри и метастазите на шийните лимфни възли, която показа силна зависимост между вида на инвазията и нейната дълбочина, съдовата инвазия и шийните метастази. Налице е силна връзка между степента на малигненост и преживяемостта на пациента (p=0,00001) – високата малигненост е свързана с лоша прогноза. Системите за оценка на злокачествеността, базирани на хистологични параметри са полезни в ежедневната практика за подбор на пациенти с висок риск от окултни метастази и за прогнозиране на агресивното поведение на неопластичния процес.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева