Индикации, лимити и лечебно време при лечение с DENT@LIGN система алайнери. Мотивационни модели. Значение на правилно приложения стрипинг

Индикации, лимити и лечебно време при лечение с DENT@LIGN система алайнери. Мотивационни модели. Значение на правилно приложения стрипинг

Алайнерите са съвременна филосoфия „невидими“ ортодонтски апарати.
Едно от основните изисквания при ортодонтско лечение на възрастни пациенти е прилагане на естетични „невидими“ лечебни апарати, които не смущават социалния им живот.
Лекцията има за цел да представи мениджмънт на ортодонтското лечение със система алайнери DENT@LIGN, характеризиращи се с изцяло компютърно асистиран дизайн на изработване. Разглеждат се клиничния и лабораторен протокол, предимства, особености и клинични резултати. Обсъждат се клинични случаи.
Протоколът включва изработване на диагностичен анализ по виртуален сетъп и лабораторни указания за провеждане на лечението, с възможност за мотивационни модели. Този анализ подпомага клинициста в подготовката на лечебния план и мотивирането на пациента. Необходимо изискване за успешно стартиране и провеждане на ортодонтско лечение е съобразяването с индикациите за лечение с алайнери.
Запознава се аудиторията с изискванията за правилно приложение на стрипинг за осигуряване на място в зъбната дъга.
Представят се възможностите за дигитално трансформиране на гипсови модели в 3D информация чрез сканирането им, позволяващо изработване на виртуален архив  и тяхното репродуциране по САD/CAM технология. По този начин във всеки един момент, без ограничение във времето, необходимите модели могат да се материализират.
Уникална особеност на клиничния протокол е изработването на мотивационни модели. Чрез тях се визуализира резултатът от ортодонтското лечение и пациентът може да го види и оцени още преди началото на лечението. Виртуалният анализ, който предлагаме, позволява прецизна диагностика, намалено клинично и лабораторно време, оптимален мониторинг на резултатите.
Иновативният подход повишава мотивацията на пациентите, позволява улеснена биомеханика, приложима от общопрактикуващи стоматолози и коригира проблеми без генерализирано натоварване на съзъбието.
Системата е приложима при пациенти с редуциран, но стабилизиран пародонт. Резултатите показват запазване и дори подобряване състоянието на пародонталния комплекс след ортодонтско лечение.
В заключение, коментарът е насочен към подчертаване на ползите от гледна точка на пациента, клиничната работа и мениджмънта на денталната практика. Постига се рехабилитация на съзъбието, възможност за поддържане желано ниво на орална хигиена, което удължава функционалната годност на съзъбието. Оптимизиран е клиничният протокол, редуцирано е клиничното време.

Собствени публикации по темата:
1. Dinkova M., Orthodontic treatment management in adult patients with periodontal problems in the frontal area – Dissertation abstract, FDM, MU- Sofia, 2013.
2. Dinkova М., Treatment protocols for interdisciplinary  orthodontic treatment in adult patients (part one). Dental medicine 2014, 24, 6–7.
3. Dinkova M., Treatment protocols for interdisciplinary orthodontic treatment in adult patients (part two). Dental medicine 2014, 25, 10–14.
4. Dinkova M., N. Ivanova. History of aligners (literature review). Orthodontic review 2014, 16, 1, 30–40.
5. Dinkova, M. A protocol for periodontal examination in the orthodontic practice for treatment of adult patients with periodontal disease. International Journal of Scientific Research, 2014; 3(11): 53–55, ISSN 2277-8179 (IF 1.8651).
6. Dinkova M., G. Yordanova, I. Dzhonev. 3D Archive in Dental Practice – A Technology of New Generation. International Journal of Science and Research 2014; 3(11): 1574–1576, ISSN 2319-7064 (IF 3.358).
7. Dinkova, M., Interrelationship Between Malocclusions and Supporting Periodontal Tissues Among Adult Patients Undergoing Orthodontic Treatment, Eur J Orthod 2015; 37 (5): e73 (IF 1.483).
8. Dinkova, M., Long-term stability of adult patients with periodontal disease after interdisciplinary treatment. 45th SIDO International Congress, 4th MOIP Congress, 9–12.10.2014, Florence, Italy, 11, PP 77.
9. Dinkova M., Aligners – management of treatment. Indications and limits. Motivational models and reduced treatment time. Discussion. Vth scientific congress of SRC of BDS, 21.11.2015, Sofia, Bulgaria.
10. Dinkova M., Application of DENT@LIGN clinical protocol in the orthodontic practice. Case report. 1st EAS Congress, 13-14.02.2016, Vienna, Austria.
11. Ivanova N., Dinkova M, Motivational models – an innovative method for motivation of patients in orthodontic practice, 25-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB), 14-17.05.2015, Golden Sands, Bulgaria, PP.

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева