9. КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА МИКРОИНВАЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛБОК ДЕНТИНОВ КАРИЕС НА ПОСТОЯННИ ЗЪБИ ПРИ ДЕЦА

Н.Митова, М.Рашкова

МУ-София, ФДМ, Катедра Детска дентална медициа

Биологичните реакции, протичащи в дентина и пулпата по време на оперативно лечение на дълбоки дентинови лезии са обект на проучване от съвременната регенеративна дентална медицина. Минимално инвазивното лечение на кариес в дентина изисква щадяща, контролирана екскавация.

Цел: Целта е създаване на клиничен протокол за минимално инвазивен подход при лечение на дентинов кариес на постоянни зъби при деца.

Материал и методи: Обект на изследване бяха 60 дентинови кариозни лезии на постоянни зъби при 60 деца, които бяха лекувани чрез стъпкова екскавация, контролирана чрез флуоресцентен метод. Приложената методика ни даде възможност за съхранение по-голям обем зъбни структури и активиране на защитните механизми на пулпо-дентиновия комплекс. На базата на проведеното лечение беше създаден клиничен протокол за минимално инвазивен подход при лечение на дълбок дентинов кариес (стъпков метод).

Резултати: Контролът на екскавацията чрез флуоресцентна техника (Proface) осигурява възможност за извършване на щадяща екскавация. Екскавацията до частично инфектиран дентин осигурява възможност за съхранение на по-голям обем структури, при които е възможно протичането на процеси на вътрешна реминерализация и реактивна дентиногенеза. Такива лезии се лекуват на два сеанса. На един сеанс могат да бъдат лекувани дентинови кариозни лезии с характеристики на бавно прогресиращи, екскавирани до афектиран дентин (с флуоресцентен контрол).

Заключение: При минимално инвазивния подход за лечение на дълбоки дентинови кариозни лезии бяха предложени два варианта:

1.При афектиран дентин – лечението може да се проведе едносеансово.

2.При частично инфектиран дентин – лечението да се проведе на два сеанса.

Ключови думи: минимално инвазивно лечение, кариес, екскавация

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева