Blog

4. ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ПОДХОДА ПРИ ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПРИЕМАЩИ АНТИАГРЕГАНТИ ИЛИ АНТИКОАГУЛАНТИ

Динкова А., Даскалов Х., Петров П.*

Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална медицина, Катедра Орална хирургия

* Медицински университет – Пловдив, Катедра Лицево-челюстна хирургия

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт и инвалидизация в световен мащаб. Основно място в лечението и профилактиката на на тези заболявания и техните усложнения заема антиагрегантната и антикоагулантна терапия. Рутинна практика в миналото бе прекъсване на антитромботичния медикамент преди зъбна екстракция. Днес повечето автори и дентални асоциации препоръчват поддържане на терапевтични нива на антитромботичните медикаменти при единични и множествени екстракции на зъби, поради факта, че рискът от сериозни емболични усложнения има превес над риска от кръвоизлив.

Цел на проучването е да се установи мнението на лекарите по дентална медицина в България относно подхода при екстракция на зъби при пациенти на антиагрегантна или антикоагулантна терапия.

Материал и метод: Анкетирани са 301 лекари по дентална медицина за установяване на протокола им на работа при екстракция на зъби при пациенти приемащи ацетилсалицилова киселина, клопидогрел (плавикс, тромбекс) или аценокумарол (синтром).

Резултати: Голям брой дентални лекари прекъсват необосновано антитромботичната терапия на своите пациенти, излагайки ги на риск от тромбоемболични усложнения.

Заключение: Денталните лекари с богат трудов опит и оралните хирурзи са достатъчно информирани за възможните тромботични усложнения.

Ключови думи: дентални лекари, антиагреганти, антикоагуланти, зъбна екстракция

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева