Стенографски протокол

Стенографски протокол 13.09.2019

Пълен стенографски протокол от заседание на Разширената комисия за изработване на специални правила за добра медицинска практика от 13.09.2019.