Препис-извлечение от стенографски протокол по точка 1 от дневния ред