Препис-извлечение от стенографски протокол по точка 4 от дневния ред на Извънредния конгрес на БЗС