Писмо до членовете на БЗС относно Заповед на министъра на здравеопазването с № РД-01-124/13.03.2020 г.