НОВОТО КРИЗИСНО ФИНАНСИРАНЕ

НОВОТО КРИЗИСНО ФИНАНСИРАНЕ

Големият въпрос, свързан с дълбоката криза, в която навлезе съсловието, наред с епидемиологичните условия на работа, несъмнено са финансовите проблеми, и то много меко казано.
Ориентирането към работа само по белега на неотложност, наред законния страх за опазване на личното и семейно здраве и съответното карантинно поведение на пациентите, доведе за броени дни до финансов колапс и съзнанието, че наред с вируса, като първостепенна заплаха идва абсолютната неплатежоспособност, на практика движение към фалит и невъзможност за продължаване и за възстановяване на нашите практики.
За по-голямата част от колегите финансирането на практиките става от реална и отчетена впоследствие в РЗОК дентална дейност, което ги прави зависими за оцеляване напълно от Касови приходи ежемесечно.
Сривът по средата на март, с продължение през месеците април и май ги поставя под угрозата за лично и семейно оцеляване.
Анализът на тази безпрецедентна заплаха за оцеляване на денталната колегия и денталния бизнес залегна в поредица от действия и решения, реализирани от БЗС, респективно Кризисният оперативен щаб.
Конкретно, непрекъснатият натиск върху институциите на всички нива, вкл. МЗ и НЗОК и парламентарните комисии, народни представители и др., доведе до решението, прието от НС в “ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение “/чл.15а/, до изменение и допълнение на НРД и приемането на Методика по чл.122а, който има безвъзмезден характер. С тези документи се постигна много, много сериозен пробив за финансиране на изпълнителите на дентална помощ с 12 750 000 лв. всеки месец под извънредно положение. При това не се отчита достигането на съответна дентална дейност за съответните заплащания, на които колегите имат право.
Тази сума е 85 % от изплатената за дентална касова дейност за м. Януари, който месец е водещ в нашия бюджет всяка година. Анализът показва, че средно месечно през миналата година са усвоявани от колегите по 13 700 000 лв., а през някои летни месеци парите са 12 760 000 лв., 11 400 000 лв., 10 400 000 лв.,. 10 600 000 лв.
Това иде да рече, че ние постигаме около 100% за разпределяне кризисно от месечния бюджет за 2020 г.
Определено парите за януари получавани от всеки, който е ползвал общодостъпното право да сключи договор с Касата са много добра антикризисна мярка, а също така и добър плюс за съсловната организация и нейния Кризисен щаб. Както е казал поетът, отнесено към дежурното хейтърство, това “на клеветата строшава зъбът”.
Относно промените в НРД и Мeтодика следвa да се каже конкретно следното:
В подписаният анекс за изменение и допълнение на НРД за дентални дейности между НЗОК и БЗС за 2020-2022 се правят следните важни промени:
§ 2. Създава се чл. 122а със следното съдържание:
Чл. 122а (1) Изпълнителят на ИзвбДП има право на заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна, и ИДП изрично не е заявил, че не желае да получава такова заплащане.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, се определят индивидуално за всеки ИДП по ред и начин, посочени в методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЗС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за месеците, през които действат противоепидемичните мерки по ал. 1.
(3) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно.
§ 5. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на настоящия Договор за изменение и допълнение, с изключение на § 1 и 2, които влизат в сила от 13 март 2020 г.
В създадената методика за определяне на размера на сумите за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка на изпълнителите на дентална помощ:
– Право на заплащане за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка има изпълнител на дентална помощ в случай, че стойността на отчетената дейност за съответния месец за 2020 г. е по-малка от 85% от базисната стойност за дейност за 2020 г.
– Базисната стойност за дейността за 2020 г. е равна на стойността на отчетената дейност от изпълнителя на дентална помощ за месец януари 2020 г.
– В случай, че даден изпълнител на дентална помощ не е осъществявал дейност през месец януари 2020 г., базисната стойност за дейността за 2020 г. се определя като средноаритметична от стойността на дейността му за периода февруари – март 2020 г.
– Конкретният размер на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за даден месец за всеки изпълнител на дентална помощ е в размер на разликата между 85% от базисната стойност на дейността за 2020 г. и стойността на отчетената дейност за съответния месец на 2020 г.;
– РЗОК определя размера на сумата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за всеки изпълнител на дентална помощ. РЗОК не определя сума за неблагоприятни условия на работа за ИДП, които са посочили, че не желаят да получават такива суми.
– Общият размер на средствата за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, свързани с обявена епидемична обстановка и разпределението им по РЗОК се утвърждават от НС на НЗОК.
– При изразходване на получените средства по реда на тази методика, ръководителите на лечебни заведения – изпълнители на медицинска и дентална помощ са длъжни при формирането на разходите за персонал да отчитат действително отработените дни в месеца, за който са получени средствата.
– Изплатените средства за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка по реда на тази методика на изпълнители на дентална помощ се разпределят в рамките на утвърдените параметри по ЗБНЗОК за 2020 г. за съответния вид дейност.
Кризисният щаб на БЗС ще продължи своята активна дейност за реализиране на финансово подпомагане на колегите, съгласно подписания Анекс на НРД 2020-2022, с което да се постигне нормализиране на тяхната дейност.
Кризисен оперативен щаб на БЗС