НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

От догодина всички дентални практики трябва да разполагат с амалгам сепаратори. Това предвижда Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, която Министерство на здравеопазването е качило на сайта си за обществено обсъждане. Според новите изисквания лечебните заведения, в които се използва дентална амалгама т.е. премахват се пломби с амалгама или се премахват зъби, съдържащи такива пломби трябва да се оборудват със специални за целта сепаратори.

СЕПАРАТОРИТЕ ТРЯБВА ДА ОГТОВАРЯТ НА КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Това на практика означава, че за да се спазят новите разпоредби денталните практики ще трябва да се оборудват с новите устройства. В проекта на Наредбата е посочен и контролният орган койно следи дали правилата се спазват.

РЗИ СА КОМПЕТЕНТНИЯТ КОНТРОЛЕН ОРГАН

Целта на министерството е да се ограничи вредното влияние на живака върху хората, който се съдържа в тези пломби. Затова в мотивите си посочват: „Живакът е силно токсично вещество. Поради способността му да се пренася по въздуха на далечни разстояния и да се акумулира в екосистемите, живакът е глобален проблем, предизвикващ значими вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. В Европейския съюз живакът се употребява често в денталната амалгама, която е значителен източник на замърсяване, поради което използването на амалгамни сепаратори ще гарантира, че отпадъците от живак се събират и изхвърлят в съответствие с добро управление на отпадъците и при никакви обстоятелства не се изпускат в околната среда“.

Крайният срок за привеждане на денталните практики според новите разпоредби е 1 януари 2019 година.

Статията можете да прочетете на първа страница на Брой 10/2018 на Вестник „Дентамедика“