Удостоверение за работа в чужбина/Certificate of Good Standing

Информация за издаване на Удостоверение за работа в чужбина/Certificate of Good Standing

 • Вземане на Служебна бележка за издаване на Удостоверение от районната колегия на БЗС, на която лекарят по дентална медицина е член.
 • Заплащане на такса за издаване на Удостоверението в размер на 100 лв. по следната банкова сметка на БЗС:

Юробанк България АД

Български зъболекарски съюз

IBAN: BG13BPBI79421043304401

BIC: BPBIBGSF

 • Предоставяне в офиса на БЗС (гр. София, бул. „Витоша“ № 12, ет. 6) на 1 екземпляр от Служебната бележка, копие на документа за извършен банков превод и телефонен номер за контакт.
 • Срокът за издаване на удостоверението е 7 работни дни.
 • Изготвеното Удостоверение се взема лично или от лице, което трябва да представи нотариално заверено пълномощно.
 • Удостоверението е валидно 3 месеца от датата на издаване.

Information for issuing a Certificate of Good Standing:

 • Obtaining an Official Note for the issuing the Certificate from the regional body of the Bulgarian Dental Association (BgDA), of which the dentist is a member if she/he is a member of the body;
 • Payment of fee for issuing the Certificate in the amount of 100 BGN to the following bank account:

Eurobank AD BULGARIA

Bulgarian Dental Association

IBAN: BG13BPBI79421043304401

BIC: BPBIBGSF

 • Submission of one copy of the Official Note, a copy of the document for the bank transfer and a contact telephone number to the office of the BgDA (Sofia, Vitosha Blvd. No. 12, fl. 6).
 • The deadline for issuing the certificate is 7 (seven) working days.
 • The ready Certificate is taken in person or by a person who must present a notarized power of attorney.
 • The certificate is valid for 3 months from the date of issue.