Действия по допълнителните споразумения за парите от кризата

Действия по допълнителните споразумения за парите от кризата

Вчера, петък, 17.04.2020 г. на свое извънредно заседание Кризисният оперативен щаб на БЗС разгледа постигнатото за незабавно оптимизиране на предложените от НЗОК типови допълнителни споразумения към договорите за първична и съответно специализирана дентална помощ, с техните приложения. Обсъден бе и графикът за подписване на допълнителните споразумения от ИДП, както и начинът на тяхното подписване.
Конкретно, за взетите становища от Щаба ви уведомяваме за следното:
В резултат на напрегнати и трудни преговори с НЗОК бе постигнато отпадане на изискването нашите колеги ИДП да предоставят на Касата редица икономически показатели на денталните лечебни заведения, които са неправомерни, като разпореждане и неизпълними като управленска дейност. Това се илюстрира с искането всяка дентална практика с договор с РЗОК ежемесечно да предоставя данни за “Общите разходи на лечебното заведение за дейността по договор с НЗОК за месеца; в това число – разходи за персонал, вкл. осигуровки; разходи за материали и консумативи за дентална дейност; разходи за външни услуги / за ток, вода и др. /
Всичко това, което по принцип е счетоводна фирмена тайна за денталните практики отпадна, вследствие на дейността на Щаба и в частност на Председателя на КНРД.
Мотивирането включи посочване на детайлната характеристика на денталните лечебни заведения, което прави искането за икономическите данни неприложими и увреждащи интересите на лекарите по дентална медицина, а именно:
ИДП в по-голямата си част са регистрирани като упражняващи „свободна професия“, с нормативно признати разходи, и на практика не водят счетоводство, във вида, в който се предполага, за да могат да съставят подобни справки. В тази категория зъболекарите не са търговци по смисъла на Търговския закон и не са в състояние да дадат детайлна справка по видове разходи.
Денталните лечебни заведения – юридически лица водят отчетност за цялата практика, като практически е невъзможно да се разделят разходите, които се отнасят за дейности по договори с НЗОК и платените дентални услуги.
Така например не може да се определят – каква част от разходите за електроенергия са за платени услуги, коя част е по Здравна каса и коя за административна дейност; каква част от разходите за дезинфектиране са за услуги по здравна каса; каква част от заплатите на административния персонал в клиниката са за услуги по здравна каса. Това се касае за всички видове разходи за материали, външни услуги и труд. В клиниките не се води аналитично и поименно – материалите които са вложени при лекуването на един зъб. Зъболекарите – Еднолични търговци водят едностранно счетоводство където е абсолютно невъзможно да се направи разделянето на разходите.
В крайна сметка, като постижение следва да се оцени залагането в справката към предстоящите за подписване допълнителни споразумения само “ брой действително отработени дни в месеца ( за лечебното заведение )”.
Това е коректно и отговаря на изискванията, залегнали в Методиката, с която се предоставят средства на лечебните заведения, за тяхната работа в условията на Ковид-19.
Положителна оценка заслужава и следва да се приеме като логична и заслужаваща пълно съдействие от страна на РК на БЗС на инструкцията на НЗОК от 16.04.2020 г. за сключване на допълнителни споразумения към индивидуалните договори с ИДП.
От особен интерес за колегите е съдействие на РЗОК за изготвяне на удобни и изпълними, според изискването за карантина графици, а така също и оказване на съдействие на ЛДМ за ползването на услугата- електронна препоръчана поща.
От значение е председателите на РК на БЗС да проследят спазването на приетото от Касата наше изискване-непредоставянето на Справка, като Пр.1 да не възпрепятствува изплащането на полагаемите им се средства по споразуменията.
Щабът проведе задълбочена дискусия и анализ на съществуващите и евентуално възможните за възникване при предстоящото прилагане неизяснени елементи от приетия анекс на НРД и Методиката към него и в конкретика постави задачи, които да изяснят съсловните интереси и възможни препятствия до края на срока на подписване на допълнителните споразумения.
Кризисен оперативен щаб на БЗС