Действия на УС на БЗС по повод пандемията от SARS-CoV-2

Действия на УС на БЗС по повод пандемията от SARS-CoV-2

Уважаеми Колеги,
Дълбоко сме загрижени за трудностите, които срещаме за осигуряване здравето и нормалния живот на пациентите и семействата си!
Дългът към тези две много важни групи започва с това да опазим своето собствено здраве и баланс, за да продължим да сме опора и вдъхновение на стотици хора!
В ролята си на членове на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз и членове на Кризисния оперативен щаб на БЗС предприехме редица мерки и продължаваме да работим усилено в няколко основни направления, за защита на съсловието и за подпомагане упражняването на денталната професия в кризисните условия и намаляване очакваните здравни и икономически ефекти върху нас – лекарите по дентална медицина от пандемията SARS-CoV-2 и Извънредното положение:

1. Навременно предоставяне от месец февруари 2020 г. на актуална и проверена информация чрез вестник „ДентаМедика“ и електронните средства на комуникация на БЗС – официален сайт и Фейсбук страници относно:
– медицински аспекти на пандемията от SARS-CoV-2
– заповеди и решения на официалните институции на РБългария относно пандемията
– препоръки и решения на УС на БЗС и на създадения Кризисен оперативен щаб на БЗС още от 09.03.2020
– кореспонденция с официални писма, лични срещи и телефонна връзка с главен комисар инж. Николай Николов – шеф на Логистичния щаб за личните предпазни средства и директор на ГДПБЗН, г-н Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, г-жа Жени Начева – зам.-министър и председател на Надзорния съвет на НЗОК, проф. Петко Салчев – управител на НЗОК, г-н Росен Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, г-н Владислав Горанов – министър на финансите, г-жа Деница Сачева – министър на труда и социалната политика, генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски – председател на НОЩ, проф. Коста Костов, председател на Медицинския експертен съвет.

2. Разработване и адаптиране на протоколи за работа и превенция в условията на пандемия от SARS-CoV-2
– Във връзка с издадена Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. от министъра на здравеопазването не е посочена забрана за упражняване дейността на лекарите по дентална медицина.
– Препоръчваме на всички колеги, които работят в условията на извънредно положение, да лекуват в лечебните си заведения предимно неотложните случаи по тяхна преценка. Препоръчваме избягването на работа в аерозолна среда (турбини, скалери и др.) и изрично спазване на всички правила за асептика и антисептика и лични предпазни средства, описани в Препоръките/ Инструкциите на Кризисния щаб на БЗС.
„Основни стъпки и поведение при идентифициране на пациенти със съмнение за COVID-19“ 
„Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19“
Препоръки/инструкции на кризисния щаб на БЗС към лекарите по дентална медицина за правилата на асептиката и антисептиката в лечебните им заведения по време на извънредно положение във връзка с COVID-19
Препоръки на Ордена на лекарите и лекарите по дентална медицина на Ломбардия за предпазване на лекарите по дентална медицина и техния персонал от COVID-19
– Кризисният оперативен щаб на БЗС изработи и предостави на Медицинския експертен съвет към МС на РБ „Препоръки в денталната практика при лечение на пациенти в условията на Коронавирусна инфекция 19 (COVID – 19)“ заедно с приложенията към този документ. Препоръките ще бъдат своевременно предоставени на ЛДМ след одобрението от Медицинския експертен съвет, МЗ и Министерски съвет на Република България.

3. Действия за осигуряване на възможности за достъп на лекарите по дентална медицина до лични защитни средства и дезинфектанти.
– Проведени са редица срещи с институциите отговорни за осигуряване на индивидуални защитни средства и дезинфектанти с настояване за осигуряване на необходимите индивидуални защитни средства и дезинфектанти за ЛДМ по план-сметка за 21 работни дни и са изпратени до МЗ и до Логистичния щаб попълнени от БЗС таблици, предоставени от МЗ и Логистичния щаб, с всички необходими лични предпазни средства за период от един месец и бе проведена и среща с главен комисар инж. Николов. До този момент всички опити държавата да обезпечи пълноценно работата на ЛДМ със защитни средства, като и с дезинфектанти са неуспешни. Дефицитът им е повсеместен!
– От директора на РЗИ-Пловдив беше поет ангажимент за осигуряване на ЛПС от най-висок клас на защита за дентална практика или практики, които имат готовност за лечение на пациенти доказани вирусоносители и болни от COVID-19. В тази връзка Районите колегии на БЗС предприеха действия за събиране на информация за дентални практики, които имат готовност за работа с вирусоносители и болни от COVID-19.
– На 25 Март в сайта на СРК на БЗС е създаден бутон „Оферти на фирми за лични предпазни средства“, с цел колегите по-бързо да намират наличност на необходимите ЛПС. Публикуването е безплатно и се призовават всички колеги, които имат такива данни да ги предоставят за публикуване.

4. Действия за ограничаване на икономическите последствия за лекарите по дентална медицина.
– За всички Лекари по дентална медицина (ЛДМ)
Проведени са срещи с Министерство на здравеопазването с настоятелно предложение от страна на БЗС за намиране на механизъм, с който държавния бюджет директно да финансира денталните практики за срока на извънредното положение, като пакета от мерки за подкрепа на ДП за срока на извънредното положение трябва да съдържа:
• Отлагане на плащания по ДДС, ЗКПО и ЗОДФЛ.
• Лихвена ваканция за вече взетите банковите заеми от ДП.
• Компенсация в определен размер за всяка ДП.
• Осигуряване на защитно облекло или компенсация за извършените разходи за такова.
– За ЛДМ, които са договорни партньори на НЗОК
Проведени са срещи и официална кореспонденция с г-жа Жени Начева – председател на Надзорен съвет и с проф. д-р Петко Салачев – управител на НЗОК, с настояване за авансово заплащане и възможност за финансово компенсиране на ЛДМ, които са договорни партньори на НЗОК за период от следващите три месеца в размер равен на средния размер за януари и февруари месец 2020 г.
Към 30.03.2020 г. все още не са предложени възможности за авансово заплащане или компенсации.

– За ЛДМ, които не работят по договор с НЗОК
На нарочна среща г-жа Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика (МТСП) беше запозната с обстановката в денталната медицина и сериозните финансови загуби, които ще понесат лечебните заведения на ЛДМ в резултат на Извънредното положение и опасността от фалити и/или освобождаване на персонал.
БЗС настоява лечебните заведения на лекарите по дентална медицина (малък и среден бизнес) да могат да кандидатстват за компенсации и финансово подпомагане от създадения Фонд за подпомагане на малкия и среден бизнес във връзка с Извънредното положение при подготовка на законовите текстове. Въпреки поетият ангажимент от Министъра към 31.03.2020 г. няма реален резултат от исканията на БЗС.

Медийни изяви в подкрепа на съсловието на д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС, в националните телевизии – NOVA, БНТ1, Bulgaria on Air, bTV, в националните радиа – БНР, Дарик, БНР София и положителното им отразяване в печатни и електронни медии.

Дарик Радио

БНТ1

Bulgaria On Air

Нова ТВ

БНР

БТВ

ОСТАВАМЕ ЗАЕДНО, ЕДИН ДО ДРУГ ВЪВ ВОЙНАТА С НЕВИДИМИЯ
ВРАГ!

Електронните адреси на УС на БЗС и УС на РК на БЗС остават отворени и са на ваше разположение.

Моля, следете и се информирайте своевременно за актуална информация от официалните сайтове, от фейсбук страниците на БЗС и районните колегии и от в. ДентаМедика